શૌચાલય બનાવવા માટે મળશે 12 હજાર રૂપિયાની સહાય શૌચાલય સહાય યોજના 2022

શૌચાલય સહાય યોજના ભારતની ખુલ્લામાં શૌચક્રિયાની ખરાબ પ્રથાઓ અને સ્વચ્છ ભારત – સ્વસ્થ ભારતનું નિર્માણ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે શરૂ …

Read more