What is a check bounce?

What is a check bounce?

ચેક બાઉન્સ શું છે? હાલમાં વધુને વધુ ચૂકવણી ચેક દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ વ્યવસાય અને કુટુંબ ક્રમમાં, લોકો …

Read more

Who invented the computer_

Computer ની શોધ કોણે કરી

કોણે કોપ્યુટર ની શોધ કરી આ સવાલનો કોઈ સીધો જવાબ નથી કારણ કે કોપ્યુટર એક પણ મશીનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી …

Read more